In bài viết

Dùng phế liệu để sản xuất, đánh giá tác động môi trường thế nào?

(Chinhphu.vn) - Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Sông Lam hỏi, các dự án cơ sở sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì có được sử dụng báo cáo này để xin cấp phép nhập khẩu phế liệu hay không?

20/04/2021 08:02

Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Sông Lam đang tư vấn cho một doanh nghiệp sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và gặp vướng mắc như sau:

Theo Phụ lục 4 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, các dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt;

Tại Khoản 28 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP cũng nêu: “Tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu sau đây được phép nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất: ... Có báo cáo đánh giá tác động môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, trong đó có nội dung sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất và được cấp giấy xác nhận hoàn thành...”.

Công ty hỏi, đối với các dự án cơ sở sản xuất có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước thời điểm Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì có được sử dụng báo cáo đánh giá tác động môi trường để xin cấp phép nhập khẩu phế liệu hay không (trong trường hợp không thay đổi công suất, quy mô; thay đổi công nghệ, chưa quá 24 tháng kể từ ngày đánh giá tác động môi trường được duyệt)?

Các dự án loại này một mặt phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, đồng thời không thuộc đối tượng phải lập lại đánh giá tác động môi trường như các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Dự án thuộc đối tượng lập đánh giá tác động môi trường/lập lại đánh giá tác động môi trường tuân thủ theo quy định tại Khoản 5, 6 Điều 1 và Phụ lục II, III Mục I Phụ lục của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Chinhphu.vn