In bài viết

Được chuyển tiền từ tài khoản thanh toán để góp vốn đầu tư?

(Chinhphu.vn) – Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú được chuyển tiền từ các tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam của mình để thực hiện góp vốn vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

24/12/2019 08:02

Bà Trịnh Thị Hường (Hà Nội) đề nghị hướng dẫn trường hợp sau: Cá nhân người nước ngoài là người không cư trú có tài khoản mở tại một ngân hàng thương mại Việt Nam (tài khoản đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ). Cá nhân này có nhu cầu sử dụng tiền trong tài khoản đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ đó để góp vốn vào một công ty 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam.

Bà Hường hỏi, cá nhân này có được phép dùng tiền trong các tài khoản đó để thực hiện chuyển khoản vào tài khoản của công ty để góp vốn không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 6 và Điểm b, Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 1/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép quy định như sau:

Người không cư trú là cá nhân được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch chi chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vốn theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Khoản 3, Điều 4; Điểm a, Khoản 1, Điều 6 và Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (Thông tư 06) quy định:

- Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

- Các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam gồm có: Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Khoản 2, Điều 3 và Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư 06 đã quy định cụ thể về đối tượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đối tượng này phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư 06, nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú được chuyển tiền từ các tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam của mình để thực hiện góp vốn vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Chinhphu.vn