In bài viết

Được cộng dồn năm công tác để tính mua cổ phần ưu đãi?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã có thời gian làm việc thực tế trong khu vực Nhà nước (không liên tục) trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa thì được tính cộng dồn các thời gian làm việc thực tế trong khu vực Nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi.

02/05/2019 11:02

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về vướng mắc khi xác định chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động như sau:

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP: “Các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước với giá bán bằng 60% giá trị 01 cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)”.

Trong khi tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH thì quy định: “Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (kể cả thời gian người lao động đi nghĩa vụ quân sự), doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư 100% vốn điều lệ khác trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc trước khi về làm việc tại doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc chia, tách thành doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trong quá trình xác định thời gian được mua cổ phần ưu đãi đã có nhiều vướng mắc gây khó khăn cho doanh nghiệp khi giải thích với người lao động do cách hiểu khác nhau đối với trường hợp có thời gian làm việc tại khu vực Nhà nước trước đó nhưng có thời gian cách quãng không liên tục.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, bà Hương hỏi, trường hợp người lao động đã mua cổ phần tại doanh nghiệp Nhà nước trước khi về làm doanh nghiệp thì có được cộng dồn thời gian làm việc tại khu vực Nhà nước trước đó để tiếp tục xác định thời gian được mua cổ phần với giá ưu đãi không?

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thì các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều này được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước với giá bán bằng 60% giá trị cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 07/2018/TT- BLĐTBXH ngày 1/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì thời gian thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi tại Điểm b, Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP nêu trên, gồm:

- Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại doanh nghiệp cổ phần hóa tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm cả thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp trước khi sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc chia, tách thành doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có);

- Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (kể cả thời gian người lao động đi nghĩa vụ quân sự), doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư 100% vốn điều lệ khác trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc trước khi về làm việc tại doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc chia, tách thành doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có).

- Thời gian thực tế làm việc tại khu vực Nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi không bao gồm thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động, thời gian nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3, Điều 116 của Bộ luật Lao động từ 14 ngày liên tục trở lên.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã có thời gian làm việc thực tế trong khu vực Nhà nước (không liên tục) trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa thì được tính cộng dồn các thời gian làm việc thực tế trong khu vực Nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi.

Chinhphu.vn