In bài viết

Được điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói khi thay đổi thiết kế?

(Chinhphu.vn) – Đơn vị của ông Trần Trọng Minh (Khánh Hòa) là chủ đầu tư, đang lập, trình thẩm định hồ sơ quyết toán hoàn thành công trình xây dựng thuộc nguồn vốn Nhà nước. Đơn vị ông hiện đang gặp vướng mắc do công trình có gói thầu thi công xây dựng cơ điện theo hợp đồng trọn gói.

15/07/2019 08:02

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, đơn vị thi công và tư vấn giám sát có kiến nghị điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc, do đó có điều chỉnh bản vẽ thiết kế. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu đã làm việc và thống nhất điều chỉnh thi công theo bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

Nhà thầu lập lại giá hợp đồng điều chỉnh (nhưng khối lượng điều chỉnh khác khối lượng hợp đồng đã ký (có khối lượng tăng, có khối lượng giảm) và ký phụ lục điều chỉnh giá hợp đồng, giá hợp đồng sau khi điều chỉnh nhỏ hơn giá hợp đồng đã ký kết.

Nhà thầu thi công đúng thiết kế điều chỉnh được duyệt và được nghiệm thu khối lượng quyết toán theo hợp đồng điều chỉnh.

Ông Minh hỏi, nhà thầu thi công có được thanh toán giá trị hợp đồng trọn gói theo giá trị hợp đồng điều chỉnh không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

Theo nội dung hỏi của ông Minh, trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc và các bên đã thống nhất thi công theo thiết kế điều chỉnh. Việc này dẫn tới điều chỉnh phạm vi công việc của hợp đồng đã ký kết và làm giảm giá hợp đồng trọn gói đã ký kết. Do đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói là cần thiết.

Các bên căn cứ Điều 82 Luật Xây dựng 2014 quy định về điều chỉnh thiết kế xây dựng, Mục 5 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về điều chỉnh hợp đồng xây dựng để thực hiện điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh hợp đồng và thanh toán hợp đồng bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn