In bài viết

Được hoàn trả tiền đóng BHYT trong trường hợp nào?

(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Minh Nhung (tỉnh Đắk Lắk) mua BHYT hộ gia đình theo năm, dùng được 6 tháng thì bà đi làm nên được công ty đóng BHYT. Bà Nhung hỏi, thẻ BHYT 6 tháng còn lại hộ gia đình bà có được hoàn trả lại không hay cộng dồn vào BHYT công ty đóng?

05/11/2021 14:02

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13, trường hợp của bà Trần Thị Minh Nhung đã tham gia BHYT theo hộ gia đình thời hạn 1 năm, sử dụng được 6 tháng thì đi làm được Công ty đóng BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Do đó 6 tháng còn lại của thẻ BHYT tham gia theo hộ gia đình của bà Nhung sẽ được cơ quan BHXH hoàn trả. Đề nghị bà Nhung lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu số TK1-TS, ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam) gửi Đại lý thu BHXH, BHYT, hoặc cơ quan BHXH nơi bà Nhung đã tham gia BHYT theo hộ gia đình để được hoàn trả.

Chinhphu.vn