In bài viết

Được hưởng cả phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút

(Chinhphu.vn) - Tháng 9/2014, ông Nguyễn Long Thành được Chi cục Thuế huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên điều động công tác từ Văn phòng Chi cục đến các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của huyện.

22/12/2014 08:02

Theo quy định, người đến công tác tại các xã này được hưởng mức phụ cấp khu vực là 0,4. Tuy nhiên, hàng tháng cơ quan chỉ tính cho ông Thành hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và cắt hưởng phụ cấp khu vực, với lý do căn cứ Điều 3 Nghị định 116/2010/NĐ-CP, ông Thành đã hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng nên không được hưởng phụ cấp khu vực.

Ông Thành đề nghị giải đáp, đơn vị tính hưởng chế độ phụ cấp cho ông như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Phụ cấp khu vực quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc và phụ cấp thu hút quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ là 2 loại phụ cấp khác nhau.

Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng phụ cấp khu vực và phụ cấp thu hút thì được hưởng cả 2 loại phụ cấp nên trên.

Chinhphu.vn