In bài viết

Được hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Mến được tuyển dụng và phân công công tác tại một trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai từ tháng 10/2008. Xã được công nhận là xã đặc biệt khó khăn từ ngày 1/1/2007 đến nay.

03/03/2022 07:02

Tuy nhiên, bà Mến và một số giáo viên khác (được tuyển dụng mới hoặc từ trường khác chuyển đến từ sau ngày 1/1/2007), sau khi hưởng chế độ phụ cấp thu hút đủ 5 năm theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP đã không được hưởng chế độ phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Bà Mến hỏi, bà và các giáo viên có được hưởng chế độ phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP hay không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày  8/10/2019 của Chính phủ (cũng tại Nghị định này đã bãi bỏ Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ).

Theo đó, giáo viên được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60 tháng).

Chinhphu.vn