In bài viết

Được lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt dự án?

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duvệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

30/08/2017 15:02

Theo phản ánh của ông Bùi Văn Linh, công tác tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, hiện đơn vị ông đang lập chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án. Tuy nhiên, cấp có thẩm quyền yêu cầu đơn vị lập, thẩm định và có quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Để làm việc này đơn vị cần phải thuê đơn vị tư vấn để lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo quy định Khoản 1, Điều 33 và Điểm a, Khoản 1, Điều 34 Luật Đấu thầu, đơn vị ông là chủ đầu tư được UBND thành phố giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Linh hỏi, đơn vị có được lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn chưa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư để lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và một số công việc khác ở giai đoạn này không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 34; điểm b, Khoản 1, Điều 36 Luật Đấu thầu quy định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duvệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, trường hợp xác định được chủ đầu tư thì đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu chủ đầu tư để xem xét, phê duyệt.

Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên người đứng đầu đơn vị mình để xem xét, phê duyệt.

Đối với trường hợp của ông, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, việc hình thành gói thầu thuê tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật có liên quan là không trái với quy định nêu trên.

Ngoài ra, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định chi tiết tại Thông tư số 10/2015/TT- BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chinhphu.vn