In bài viết

Được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do cấp dưới lập?

(Chinhphu.vn) - Đối với danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng hoặc theo phân cấp trong phạm vi của tỉnh thì thủ trưởng đơn vị dự toán là người quyết định mua sắm, có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.

11/10/2017 07:02

Theo ông Đào Quang Anh (Hải Phòng) tham khảo, khi thực hiện gói thầu mua sắm trên 20 triệu đồng thì phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chủ đầu tư phải trình duyệt lên người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đơn vị ông là đơn vị hành chính sự nghiệp, thường xuyên thực hiện các gói mua sắm từ khoảng 50 đến 100 triệu đồng, chủ đầu tư phải gửi kế hoạch lựa chọn nhà thầu gây bất tiện.

Ông Quang Anh hỏi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp nào phải lập? Chủ đầu tư có được tự phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do cấp dưới lập không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; đồng thời được quyết định mua sắm các nội dung, danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao.

Theo đó, đối với danh mục dự toán mua sắm có giá trị không quá 100 triệu đồng hoặc theo phân cấp trong phạm vi của tỉnh thì thủ trưởng đơn vị dự toán là người quyết định mua sắm, có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Chinhphu.vn