In bài viết

Được phép thu hồi nợ trước hạn nếu khách hàng vi phạm

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Tuấn có vay tiền Ngân hàng NNPTNT với mục đích phát triển chăn nuôi, thời hạn 3 năm, nhưng sau đó, ông muốn đầu tư để kinh doanh. Vậy, nếu Ngân hàng biết được gia đình ông sử dụng khoản vay không đúng mục đích thỏa thuận trên hợp đồng vay vốn thì có quyền thu hồi nợ trước hạn không?

19/12/2014 15:02

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến sau:

Tại khoản 1, Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng quy định tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng.

Tại Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, khoản 1, Điều 6 quy định khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng; khoản 2 Điều 24 quy định khách hàng vay có nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đúng các nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và các cam kết khác; khoản 1 Điều 25 quy định tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cho vay, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm hợp đồng tín dụng.

Trường hợp của công dân Trần Tuấn là không đúng quy định về nguyên tắc vay vốn và cam kết trong hợp đồng tín dụng, nên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được phép thu hồi nợ trước hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Luật Các tổ chức tín dụng và điểm d khoản 1 Điều 25 Quy chế cho vay nêu trên.

Chinhphu.vn