In bài viết

Được phép thuê quản lý dự án trong trường hợp nào?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của bà Hồng Ân (Khánh Hòa) được giao làm chủ đầu tư dự án khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình bị hư hỏng có tổng mức đầu tư dưới 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Đơn vị của bà hiện không đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án.

17/07/2019 08:02

Bà Ân hỏi, đơn vị bà có được phép thuê các công ty tư vấn khác có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với quy mô công trình để thực hiện quản lý dự án không? Nếu thuê công ty tư vấn mà không phải là các Ban quản lý dự án chuyên ngành/khu vực thì có trái với quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hình thức tư vấn quản lý dự án là một trong những hình thức được quy định tại Luật Xây dựng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, hình thức quản lý dự án được thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 42/2017/NĐ-CP để thực hiện.

Chinhphu.vn