In bài viết

Được quyền chuyển nhượng trong khi chờ sửa đổi Luật Đất đai

(Chinhphu.vn) - Hộ gia đình, cá nhân được kéo dài thời hạn sử dụng đất theo quy định của Nghị định 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội được thực hiện các

28/11/2013 14:02

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nguyễn Hương (huongnguyen89sc@...) thắc mắc: Ngày 21/6/2013 Quốc hội ban hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình cá nhân cho đến khi Luật Đất đai sửa đổi được ban hành. Vậy, trong thời gian chờ Luật Đất đai sửa đổi được ban hành thì các hộ gia đình có được làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho hay không? Nếu được thì thời hạn sử dụng ghi trên Giấy Chứng nhận cấp cho người được nhận là như thế nào?

Về vấn đề này, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân được kéo dài thời hạn sử dụng đất theo quy định của Nghị định này được thực hiện các quyền trong đó có quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. Trình tự, thủ tục thực hiện các quyền này theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Việc ghi thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội (hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành, khi đó thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi)).

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân