In bài viết

Được truy lĩnh lương khi chuyển ngạch

(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Thúy Hồng (tỉnh Đắk Nông) giữ ngạch chuyên viên, mã số 01.003, hưởng lương bậc 4/9, hệ số 3,33; đến ngày 1/7/2016 bà được nâng lương thường xuyên. Cơ quan bà Hồng tổ chức nâng lương mỗi năm 2 đợt và bà được xét trong đợt 2 năm 2016.

17/02/2017 07:02

Tuy nhiên, trong năm 2016, bà Hồng đỗ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính và nhận quyết định bổ nhiệm ngạch từ ngày 1/11/2016 nên cơ quan không xét nâng lương thường xuyên cho bà mà xét hưởng lương chuyên viên chính từ tháng 11/2016.

Bà Hồng hỏi, trường hợp của bà cơ quan thực hiện như vậy có đúng quy định không? Bà có được truy lĩnh lương với hệ số 3,66 từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/10/2016 không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:

Sở Nội vụ đã nghiên cứu nội dung văn bản và đối chiếu với Điểm a, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, theo đó, "thời gian giữ bậc để xét nâng lương thường xuyên đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương".

Bà Trần Thị Thúy Hồng được nâng bậc lương thường xuyên ngạch chuyên viên (mã số 01.003), từ bậc 4/9 hệ số 3,33 lên bậc 5/9, hệ số 3,66; thời gian hưởng lương từ ngày 1/7/2016. Từ ngày 1/11/2016, bà Hồng được hưởng lương ở ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002) theo Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính.

Bà Hồng được hưởng và truy lĩnh lương ở hệ số 3,66 từ tháng 7 đến tháng 10/2016.

Chinhphu.vn