In bài viết

Ghi nhận kiến nghị về thuế với hoạt động xuất bản

(Chinhphu.vn) - Theo phản ánh của ông Lê Đình Dũng, hiện nay trong lĩnh vực xuất bản, chỉ có nhà xuất bản mới được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi (10%), còn các loại hình doanh nghiệp khác thì không được hưởng ưu đãi này.

13/07/2017 08:02

Ông Dũng cho rằng quy định nêu trên đã tạo ra sân chơi không bình đẳng trong lĩnh vực xuất bản khi đại đa số các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất bản không được hưởng chính sách khuyến khích và ưu đãi trên.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Dũng đề nghị xem xét sửa đổi bất hợp lý này, tạo sân chơi chung, công bằng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất bản trong nền kinh tế.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp:

"2. Áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập sau:

… b) Phần thu nhập từ hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản".

Căn cứ các quy định nêu trên, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xuất bản đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của ông Lê Đình Dũng để nghiên cứu khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Chinhphu.vn