In bài viết

Giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định như thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Hà Nam (Quảng Ngãi) hỏi, giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư theo Khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai 2013 có phải thông qua Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể quyết định hay không?

14/02/2023 10:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 3 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do UBND cấp tỉnh quyết định.

Tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính do Sở Tài nguyên và Môi trường xác định; trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể thì do cơ quan thuế xác định.

Tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định về giá đất tính thu tiền sử dụng đất; trong đó việc xác định giá đất cụ thể theo phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư hay phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được căn cứ vào diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành).

Chinhphu.vn