In bài viết

Giải đáp vướng mắc về đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

(Chinhphu.vn) – Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT.

12/08/2019 16:02

Bà Nguyễn Thị Minh Dung (Đà Nẵng) có câu hỏi liên quan đến đấu thầu qua mạng, cụ thể như sau:

Khoản 4, Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hướng dẫn: "Trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều này".

Khi đánh giá E-HSDT bà Dung gặp các tình huống sau đây:

- Thông tin về năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai trong webform không đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu nhưng các file tài liệu nộp kèm theo E-HSDT chứng minh đạt yêu cầu.

Trường hợp này có sự sai khác giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform nhưng theo quan điểm của tổ chuyên gia năng lực nhà thầu đã có tài liệu thể hiện đầy đủ nên tổ chuyên gia yêu cầu làm rõ E-HSDT mà không chấm theo webform. Nhà thầu phản hồi là do sai sót trong quá trình kê khai nộp E-HSDT qua mạng. Sau đó tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu đạt yêu cầu.

- Thông tin về năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai trong webform không đạt yêu cầu hồ sơ mời thầu nhưng có file kê khai năng lực kinh nghiệm khác lại đạt yêu cầu ngoài ra không có hồ sơ gì kèm theo E-HSDT để chứng minh năng lực kinh nghiệm. Trường hợp này tổ chuyên gia đánh giá theo thông tin kê trên webform mà không làm rõ do không có tài liệu gì chứng minh.

Bà Dung hỏi, việc tổ chuyên gia không chỉ căn cứ vào thông tin kê khai trên webform mà còn căn cứ vào các tài liệu khác của E-HSDT để làm rõ và đánh giá có tuân thủ pháp luật về đấu thầu hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm E-HSDT do nhà thầu nộp trên Hệ thống và các thông tin kê khai trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để đánh giá E-HSDT, trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều này.

Đối với các nội dung về năng lực và kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm file tài liệu chứng minh.

Trường hợp phát hiện nhà thầu kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận quy định tại Khoản 4, Điều 89 Luật Đấu thầu và sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 năm đến 5 năm theo quy định tại Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Đối với câu hỏi của bà Dung, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn