In bài viết

Giảm 50% thời gian thông quan ngay trong năm 2014

(Chinhphu.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Thông báo 289/TB-VPCP về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

28/07/2014 16:40

 

Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Hải quan phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, tạo thuận lợi và phục vụ tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương thức hậu kiểm, xây dựng ngành Hải quan Việt Nam hiện đại, đạt chuẩn mực quốc tế.

Tổng cục Hải quan tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành Hải quan năm 2014. Đẩy mạnh việc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý và cải cách thủ tục hành chính về hải quan.

Về hoàn thiện thể chế, chính sách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, thực hiện trong thời gian qua để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết Luật Hải quan (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã đề ra.

Cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thông quan hàng hóa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo đúng cam kết với ASEAN. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh.

Đồng thời rà soát lại các thủ tục hành chính của Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan và Tổng cục Hải quan ban hành thời gian qua để sửa đổi, bổ sung cắt giảm các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà, phức tạp đối với doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với hiện nay và giảm số lượng giấy tờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; công khai các chỉ số thông quan. Năm 2015, giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngang bằng với mức bình quân của các nước ASEAN-6.

Đặc biệt, cần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý cán bộ hải quan, nhất là cán bộ ở cơ sở; nghiêm túc khắc phục tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là trong khâu giám sát, kiểm tra, thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu. Kiên quyết loại ra khỏi ngành những cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật.

Thí điểm xây dựng mô hình thống nhất quản lý tại các cửa khẩu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xây dựng Đề án xã hội hóa việc mua sắm trang thiết bị và đầu tư hạ tầng cơ sở phục cho công tác hiện đại hóa kiểm tra giám sát hải quan, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp tục đầu tư trang bị máy soi phục vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan cần đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ, đại lý hải quan. Thí điểm xây dựng mô hình thống nhất quản lý tại các cửa khẩu theo hướng đưa cán bộ, công chức hải quan đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tại các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Trước mắt thí điểm thực hiện ở Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thành Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2014.

Phan Hiển