In bài viết

Giám định thiệt hại để bồi thường bảo hiểm thực hiện thế nào?

(Chinhphu.vn) - Ông Lê Hồng Khoa (Quảng Ninh) hỏi, giám định thiệt hại để giải quyết bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được quy định ra sao?

17/12/2021 06:20
Luật sư Trương Trung Nghĩa, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Điều 12 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định việc giám định thiệt hại để giải quyết bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp bảo hiểm phải phối hợp chặt chẽ với chủ xe cơ giới, người lái xe và bên thứ ba hoặc người đại diện hợp pháp của các bên liên quan thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất.

Kết quả giám định phải lập thành văn bản có chữ ký của các bên liên quan. Chi phí giám định thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả.

Trường hợp không thống nhất về nguyên nhân và mức độ thiệt hại, các bên có thể trưng cầu giám định độc lập. Tùy theo kết quả giám định độc lập trùng hay không trùng với kết luận giám định của doanh nghiệp bảo hiểm, chủ xe cơ giới, người lái xe phải hay không phải trả chi phí giám định độc lập.

Chinhphu.vn