In bài viết

Giám đốc ban QLDA khu vực có cần chứng chỉ hành nghề?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Hoàng Long (Hải Phòng) hỏi, giám đốc ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực cấp huyện có cần các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng không và các quy định đó tại văn bản nào?

03/07/2020 07:02

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Đề nghị ông Long nghiên cứu các quy định về tổ chức hoạt động và nhân sự của ban QLDA tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 9 Thông tư số 16/2016/TT-BXD thì “Biên chế và số lượng người làm việc của ban QLDA chuyên ngành, khu vực được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được phê duyệt.

Ban QLDA chuyên ngành, khu vực hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ công tác, tổ chức bộ máy, quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính theo Quy chế hoạt động được người có thẩm quyền thành lập ban QLDA phê duyệt theo quy định của pháp luật”.

Trường hợp giám đốc ban QLDA đảm nhận thực hiện công việc chuyên môn của ban QLDA thì phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Chinhphu.vn