In bài viết

Giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

19/10/2021 17:51

Đề xuất giám sát tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục theo 3 hình thức
Theo dự thảo, nguyên tắc hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục là độc lập, khách quan, đúng pháp luật. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập với cơ sở giáo dục, đoàn đánh giá ngoài, Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đưa ra các quyết định trong hoạt động chuyên môn; bảo đảm không có xung đột lợi ích giữa các bên có liên quan; đưa ra các nhận định, đánh giá khách quan, trung thực.

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bảo đảm trung thực trong đánh giá, thẩm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Công khai, minh bạch trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục về giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, danh sách hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, danh sách kiểm định viên và kết quả hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.

Việc giám sát, đánh giá tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, công khai; không chồng chéo về nội dung, đối tượng, thời gian giám sát, đánh giá với công tác kiểm tra, thanh tra và kiểm toán; không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng chịu sự giám sát, đánh giá.

Nội dung giám sát đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước gồm giám sát việc đáp ứng, duy trì quy định về điều kiện thành lập, cho phép hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; việc tuân thủ quy định về nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Đối với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài, giám sát việc thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam.

3 hình thức giám sát

Dự thảo Thông tư nêu rõ 3 hình thức giám sát gồm: Giám sát gián tiếp, giám sát trực tiếp và giám sát tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục qua việc thẩm định kết quả đánh giá.

Giám sát gián tiếp tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục qua việc theo dõi các thông tin trên trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, trên phần mềm Quản lý Hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; báo cáo của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục; tiếp nhận thông tin phản hồi từ các bên liên quan, thông tin của công dân gửi về Bộ GD&ĐT.

Giám sát trực tiếp tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục qua việc Đoàn giám sát của Bộ GD&ĐT làm việc trực tiếp với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục về một hay một số nội dung cần thiết.

Giám sát tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục qua việc thẩm định kết quả đánh giá, công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh