In bài viết

Giảng viên đại học có được xét tuyển đặc cách?

(Chinhphu.vn) – Ông Trịnh Khắc Thái công tác tại trường Đại học Kiên Giang, đề nghị hướng dẫn về xét tuyển đặc cách các trường hợp đã công tác tại các trường Đại học, Cao đẳng trước khi ký hợp đồng đồng làm việc với trường Đại học Kiên Giang, có tổng thời gian đóng BHXH trên 60 tháng và những trường hợp về trường trước ngày 31/12/2015.

26/12/2019 17:02

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng, trong đó tại Khoản 2 nêu đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Do vậy, đối với giảng viên đang hợp đồng lao động ở cơ sở giáo dục đại học không thuộc đối tượng điều chỉnh của Công văn số 5378/BNV-CCVC nêu trên.

Chinhphu.vn