In bài viết

Giao quyền trưởng đơn vị có cần làm quy trình bổ nhiệm?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp đơn vị chưa kiện toàn cấp trưởng, để điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét việc giao “quyền” phụ trách cho đến khi bổ nhiệm cấp trưởng.

14/08/2020 09:02

Ông Đặng Minh Châu (Hà Nội) hỏi, việc giao một cá nhân đang là phó trưởng phòng giữ quyền trưởng phòng của đơn vị phải thực hiện quy trình như thế nào? Đây không phải là việc bổ nhiệm mà chỉ là phân công, giao nhiệm vụ nên chỉ cần cấp ủy và ban lãnh đạo cơ quan thống nhất là đủ mà không cần thực hiện quy trình bổ nhiệm có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trong quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bất kỳ một cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị đều quy định có cấp trưởng và cấp phó của người đứng đầu.

Trường hợp chưa kiện toàn cấp trưởng, để điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cấp có thẩm quyền có thể xem xét việc giao “quyền” phụ trách cho đến khi bổ nhiệm cấp trưởng.

Việc giao “quyền” không phải là việc bổ nhiệm công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

Chinhphu.vn