In bài viết

Giáo viên kiêm nhiệm được giảm định mức tiết dạy

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Kim Huệ (Lào Cai) hỏi, giáo viên THPT vừa làm tổ trưởng chuyên môn vừa chủ nhiệm thì có được tính tiết cả 2 nhiệm vụ không? Giáo viên vừa được phân công làm tổ phó chuyên môn vừa làm phó bí thư đoàn trường và giáo viên vừa làm chủ nhiệm vừa làm bí thư đoàn trường có được tính số tiết cả 2 chức vụ không?

29/05/2023 09:02

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trả lời vấn đề này như sau:

Quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên được phân công làm công việc chuyên môn và công tác Đảng, đoàn thể quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 và sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 6120/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 24/9/2010, việc giảm định mức được tính như sau:

Giáo viên vừa được phân công làm tổ trưởng chuyên môn vừa chủ nhiệm được tính giảm số tiết của cả 2 nhiệm vụ. Giáo viên vừa được phân công làm công việc chuyên môn (Quy định tại Điều 8 Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT) vừa được phân công kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể (Điều 9 Thông tư số 28/2009/TTBGD&ĐT) được tính giảm số tiết của cả 2 nhiệm vụ.

Để bảo đảm quyền lợi, bà trao đổi với hiệu trưởng để việc phân công nhiệm vụ đối với giáo viên đúng quy định và bảo đảm hiệu quả giảng dạy.

Đăng Khôi