In bài viết

Giữ hạng nào cần có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh hạng đó?

(Chinhphu.vn) – Viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

08/09/2021 10:02

Bà Nông Thị Loan (tỉnh Cao Bằng) là bác sĩ hạng III, đã hoàn thành chuyên khoa I được 8 năm. Bà Loan hỏi, bà có cần thêm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III để giữ hạng không?

Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV thì không có quy định về vấn đề này, nhưng bà Loan được biết, địa phương yêu cầu đang giữ chức danh nghề nghiệp nào thì phải học hạng đó; chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III, đã có Bằng Đại học nhưng chưa thi thăng hạng thì phải học hạng IV để giữ hạng. Bà Loan hỏi, địa phương bà yêu cầu như vậy có đúng với chính sách, chế độ hiện nay không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, đối với tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III quy định tại Điều 5 không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Căn cứ quy định tại văn bản trên, viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III.

Đối với việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ viên chức chuyên ngành y tế hạng IV lên hạng III, ngày 6/5/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng và nội dung, hình thức, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thăng hạng căn cứ quy định tại Thông tư này để xét hoặc thi thăng hạng đối với viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Thông tư.

Chinhphu.vn