In bài viết

Gói thầu chia nhiều phần không đấu thầu qua mạng

(Chinhphu.vn) – Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa xây dựng được chức năng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu chia phần.

10/12/2020 17:45

Ông Trần Hòa (Hà Nội) hỏi, căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và Thông tư số 15/2019/TT-BYT thì việc mua thuốc (gồm nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng là một phần của gói thầu) theo hình thức đấu thầu rộng rãi, giá gói thầu dưới 5 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói, có áp dụng đấu thầu qua mạng hay không và sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả đã quy định lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2020 như sau:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa xây dựng được chức năng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu chia phần.

Do đó, nếu gói thầu mua thuốc được chia thành nhiều phần thì không áp dụng đấu thầu qua mạng.

Chinhphu.vn