In bài viết

Gói thầu dịch vụ tư vấn không áp dụng chào hàng cạnh tranh

(Chinhphu.vn) – Cơ quan ông Phạm Thanh Biên (Hà Tĩnh) được UBND tỉnh giao 300 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ xây dựng logo, bộ nhận diện thương hiệu Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đơn vị đã lập đề cương nhiệm vụ, dự toán trình Sở Tài chính thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn.

08/04/2019 07:02

Theo đó, cơ quan ông Biên đề xuất hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, phương thức đấu thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ (áp dụng theo Khoản 1, Điều 54 và Khoản 2, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ).

Tuy nhiên, Sở Tài chính đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt với hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh, phương thức đấu thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu, chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản;

- Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng;

- Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Ông Biên hỏi, việc Sở Tài chính thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt như trên đã đúng quy định hay chưa? Nếu gói thầu ở trên áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn, phương thức đấu thầu là một giai đoạn một túi hồ sơ có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e, Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;

- Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với vấn đề của ông Biên, việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, pháp luật về đấu thầu không có hình thức chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

Chinhphu.vn