In bài viết

Gói thầu dưới 5 tỷ đồng, chọn nhà thầu thế nào?

(Chinhphu.vn) - Theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

21/10/2022 08:02

Công ty ông Đặng Chu Lâm (TPHCM) tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng. Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu của hai nhà thầu, công ty ông nhận thấy đây không phải doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vì số lao động đóng BHXH là 60 người và tổng doanh thu bình quân hằng năm trong 3 năm gần nhất là 210.000.000.000 đồng.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu.

Ông Lâm hỏi, công ty ông có được xem xét tiếp để chọn nhà thầu có giá thấp nhất để ký hợp đồng không hay phải hủy thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Theo đó, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Chinhphu.vn