In bài viết

Gói thầu giá trị nhỏ chỉ cần nộp cam kết chứng minh năng lực

(Chinhphu.vn) – Những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

10/01/2019 08:02

Ông Trương Văn Thượng (Hà Nội) là bên chủ đầu tư, có gói thầu chào hàng cạnh tranh X, giá trị 1,1 tỷ đồng. Theo ông Thượng được biết thì gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ thì bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm mà chỉ yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08. Ông Thượng hiểu như vậy có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Mục 2.1 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp Mẫu số 3 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với những gói thầu đơn giản, có giá trị nhỏ, bên mời thầu có thể không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà chỉ cần yêu cầu nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu để chứng minh nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

Theo đó, chủ đầu tư, bên mời thầu căn cứ quy mô, tính chất gói thầu tự xác định gói thầu là đơn giản, có giá trị nhỏ để áp dụng cho phù hợp với hướng dẫn nêu trên.

Chinhphu.vn