In bài viết

Gói thầu nào được áp dụng hình thức tự thực hiện?

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Văn Thiên làm việc tại đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở. Đơn vị được giao thực hiện hạng mục đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức đang công tác ở địa phương theo quyết định phê duyệt dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

21/07/2023 08:02

Gói thầu có giá trị hơn 2 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là tự thực hiện. Trong hạng mục đào tạo có một khoản chi thuê thiết bị phục vụ đào tạo với giá trị khoảng 800 triệu đồng.

Ông Thiên hỏi, khoản chi 800 triệu đồng này, đơn vị ông có phải tổ chức đấu thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 25 Luật Đấu thầu quy định tự thực hiện được áp dụng đối với gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trong trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

Theo Điều 61 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 25 của Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu;

- Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu;

- Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Theo đó, trường hợp đơn vị được giao thực hiện gói thầu không phải là đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu, không có thiết bị đáp ứng yêu cầu của gói thầu thì không được áp dụng hình thức tự thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn