In bài viết

Gói thầu thời gian thực hiện ngắn, có chi phí dự phòng không?

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Văn Dũng (tỉnh Lạng Sơn) hỏi: Các gói thầu xây lắp có thời gian thực hiện hợp đồng dưới 12 tháng, có giá dưới 5 tỷ đồng có được tính chi phí dự phòng vào giá gói thầu không? Các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn là bao nhiêu lâu?

28/05/2017 10:02

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 37 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên.

Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì chi phí dự phòng được tính bằng không.

Theo đó, giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Chinhphu.vn