In bài viết

Gói thầu thuộc dự toán chi thường xuyên có được chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) – Gói thầu sử dụng nguồn chi thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

14/12/2020 15:02

Ông Nguyễn Duy Ka (Quảng Ngãi) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Gói thầu tư vấn trích đo, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điểm định canh, định cư Nà KPác, thôn Gỗ, xã Trà Thanh có giá trị là 105.343.000 đồng và gói thầu tư vấn lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn 6 xã phía Tây có giá trị 497.162.590 đồng.

Ông Ka hỏi, hai gói thầu này thuộc dự toán thường xuyên thì có chỉ định thầu được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

- Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công;

- Không quá 1 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Theo đó, gói thầu sử dụng nguồn chi thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn