In bài viết

Gói thầu tư vấn chọn nhà thầu theo hình thức nào?

(Chinhphu.vn) – Cơ quan ông Lê Tấn Lộc (Bình Dương) tương đương cấp Sở, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, được giao dự toán hàng năm. Cơ quan có thực hiện một vài dự án (bằng vốn không thường xuyên được giao trong dự toán chi hàng năm) có giá trị trên 10 tỷ đồng.

29/03/2021 08:02

Theo ông Lộc hiểu, các gói thầu lớn thì phải đấu thầu rộng rãi theo quy định Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, có một số khoản chi phí như: Chi phí giám sát, kiểm toán,... có giá trị trong khoảng 100-200 triệu đồng và trên 200 triệu đồng.

Ông Lộc hỏi, các gói thầu tư vấn có giá trị trong khoảng nêu trên thì thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà thầu nào, theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hay Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với dự án đầu tư phát triển của cơ quan Nhà nước sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu thì người có thẩm quyền, chủ đầu tư có trách nhiệm quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp quy định Mục 1 Chương II Luật Đấu thầu, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên của cơ quan Nhà nước thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Chinhphu.vn