In bài viết

Gộp sổ BHXH trước khi tính trợ cấp thất nghiệp

(Chinhphu.vn) – Từ năm 2008 đến năm 2012 ông Vũ Duy Hữu (Bà Rịa - Vũng Tàu) làm việc tại 3, 4 công ty. Tại công ty nào, ông cũng đều làm sổ BHXH mới. Ông đã từng nhận bảo hiểm thất nghiệp và BHXH một lần. Theo kiểm tra, hiện tại ông Hữu có ít nhất 2 sổ BHXH.

02/06/2023 07:02

Từ năm 2013 đến nay, ông Hữu cũng làm sổ BHXH mới và chỉ sử dụng 1 sổ này. Quá trình đóng bảo hiểm cũng đã được lưu trên phần mềm VssID.

Ông Hữu hỏi, ông có thể dùng sổ mới đóng BHXH từ năm 2013 đến nay để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp được không? Nếu không được ông phải làm sao để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18, Khoản 1 Điều 96 Luật BHXH năm 2014; Khoản 3 Điều 41; Khoản 1, Khoản 2 Điều 45, Điều 53 Luật Việc làm năm 2013; hướng dẫn tại Điểm b Tiết 1.1 Khoản 1 Điều 27; Khoản 2 Điều 29 Văn bản hợp nhất số 922/VBHN BHXH ngày 5/4/2023 của BHXH Việt Nam:

- Người lao động tham gia BHXH sẽ được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH duy nhất để theo dõi việc đóng, hưởng BHXH, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định. Trường hợp người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên thì phải thực hiện gộp sổ BHXH theo đúng quy định.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp của ông Hữu có thời gian từ năm 2008 đến năm 2012 làm việc và tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tại 3, 4 đơn vị khác nhau, được cấp ít nhất từ 2 sổ BHXH (2 số sổ BHXH); từ năm 2013 đến nay ông Hữu tiếp tục làm việc, đóng BHXH và được cấp sổ BHXH mới, quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp đã được ghi nhận trên VssID của ông thì ông liên hệ cơ quan BHXH để được gộp sổ BHXH và được hướng dẫn tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật (nếu có) để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chinhphu.vn