In bài viết

Hải Phòng công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND thành phố

(Chinhphu.vn) - Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa có Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

31/05/2021 08:14
Cụ thể:

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố: 14 đơn vị

Tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu: 67 đại biểu

Tổng số cử tri: 1.522.201 người.

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu: 1.518.888 người, đạt tỷ lệ: 99,78%.

Số đại biểu trúng cử: 67 đại biểu. Kết quả bầu cử bảo đảm theo quy định của Luật Bầu cử, bầu đủ số lượng đại biểu HĐND thành phố được bầu.

Xem danh sách đại biểu trúng cử HĐND thành phố Hải Phòng tại đây