In bài viết

Hải quan: Cắt giảm, tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các chi cục Hải quan, kết quả đã cắt giảm được 239 Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan và đơn vị tương đương.

10/09/2018 10:28


Hiện tại Tổng cục Hải quan được giao biên chế là 10.250 chỉ tiêu công chức hành chính và 282 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp. Từ năm 2012 đến nay, Tổng cục Hải quan không được giao bổ sung biên chế.

Ảnh minh họa

Sắp xếp lại bộ máy ở cả 3 cấp

Trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng số lượng biên chế lại giảm theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành hải quan đã chủ động rà soát, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả đối với cả 3 cấp tổ chức bộ máy (Tổng cục, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan). Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động.

Tại cấp Tổng cục Hải quan, đã rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan để kiện toàn phù hợp với những nhiệm vụ được giao thêm và khối lượng công việc ngày càng tăng thêm, không chồng chéo với các đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính. Cơ cấu bộ máy mới được xây dựng đáp ứng với yêu cầu thay đổi về phương thức quản lý tập trung, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan.

Đối với cấp Vụ, Cục và tương đương, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị này được quy định rõ ràng, đảm bảo một việc được giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm chính, hạn chế tối đa sự chồng chéo. Tinh gọn bộ máy các đơn vị trung gian để phù hợp với yêu cầu quản lý tập trung và Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, theo đó giảm 13 phòng thuộc các Vụ và giảm 37 phòng và tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Đối với cấp chi cục, thành lập, tổ chức lại chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Có thể khẳng định, thời gian qua việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, đơn vị của Tổng cục Hải quan đã được triển khai đồng bộ trên cả 3 cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan; đồng thời, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý tập trung, hệ thống thông quan điện tử và đáp ứng yêu cầu các quy trình, nghiệp vụ theo từng giai đoạn.

Thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục tiến hành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các Chi cục Hải quan, Cục Hải quan trong toàn Ngành đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của Bộ Tài chính.

Tinh giản biên chế, sắp xếp lại công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Cùng với việc rà soát, tinh gọn bộ máy, Tổng cục Hải quan cũng thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ CBCC, viên chức và người lao động đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, phù hợp với phân cấp quản lý và quá trình cải cách, hiện đại hóa. Xây dựng các chương trình đánh giá năng lực công chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ và hiệu quả của cán bộ công chức trong toàn ngành.

Theo đó, việc sắp xếp, bố trí công chức theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực của CBCC để đảm bảo phân công công việc đúng người, đúng trình độ và phù hợp với yêu cầu thực tế. Cùng với đó, thực hiện đánh giá năng lực công chức, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và quản lý nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của ngành đã đề ra.

Việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy luôn gắn với cải cách thủ tục hành chính. Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của từng đơn vị nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ.

Quá trình triển khai việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cũng như các đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho CBCC, viên chức hải quan, tạo ra sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan luôn quan tâm, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho công chức, nhất là công chức lãnh đạo khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy nên việc thực hiện trong toàn ngành được thuận lợi, tạo tâm lý thoải mái, đồng thuận trong công chức, viên chức toàn ngành, không phát sinh tư tưởng, bức xúc, đơn thư, kiện cáo, mất đoàn kết nội bộ.

theo Hải quan Online