In bài viết

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại cần điều kiện gì?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp nếu thương nhân chỉ kinh doanh (cung ứng) dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mà không kinh doanh hợp pháp các hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên sàn thương mại điện tử thì không thể khuyến mại cho các hàng hóa, dịch vụ giao dịch trên sàn.

19/08/2022 08:02

Theo phản ánh của ông Bùi Bình (Thanh Hóa), tại Khoản 1 Điều 93 Luật Thương mại không nêu rõ hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là của thương nhân có hàng hóa, dịch vụ.

Ông Bình hỏi, bên trung gian có được khuyến mại cho các hàng hóa, dịch vụ của thương nhân được mua trên sàn thương mại điện tử hoặc thanh toán qua dịch vụ trung gian do bên trung gian thiết lập không?

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 93 Luật Thương mại đã quy định "Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó" "Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp".

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 93 Luật Thương mại và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân đó kinh doanh hợp pháp. 

Vì vậy, trường hợp nếu thương nhân chỉ kinh doanh (cung ứng) dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mà không kinh doanh hợp pháp các hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên sàn thương mại điện tử (sàn) thì không thể khuyến mại cho các hàng hóa, dịch vụ giao dịch trên sàn, trừ trường hợp thực hiện khuyến mại theo thỏa thuận với các thương nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên sàn (thuộc Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP).

Đối với các trường hợp thương nhân chỉ kinh doanh (cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng tương tự. 

Chinhphu.vn