In bài viết

Hằng tháng ra Thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng ban hành

(Chinhphu.vn) – Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành sẽ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

09/08/2013 13:47

Ảnh minh họa
Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (Thông cáo báo chí).

Theo Thông tư, Bộ Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm tổng hợp, biên tập nội dung, xây dựng Thông cáo báo chí căn cứ vào nội dung thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (cơ quan chủ trì soạn thảo) cung cấp.

Chậm nhất vào ngày 10 hằng tháng, Bộ Tư pháp ban hành Thông cáo báo chí đối với văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng trước.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Bộ Tư pháp sẽ phải ban hành Thông cáo báo chí trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin do cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp.

Theo Thông tư, Bộ Tư pháp đăng tải Thông cáo báo chí trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử ngay sau khi ký ban hành; Văn phòng Chính phủ đăng tải Thông cáo báo chí trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ ngay sau khi nhận được Thông cáo báo chí do Bộ Tư pháp gửi đến.

Trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan chủ trì soạn thảo

Theo Thông tư, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do mình chủ trì soạn thảo để phục vụ việc xây dựng Thông cáo báo chí.

Nội dung thông tin nêu rõ tên văn bản, ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; hiệu lực thi hành; sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật theo mẫu.

Bộ Tư pháp cho biết, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ký ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi thông tin như trên đến Bộ Tư pháp bằng hình thức công văn và thư điện tử.

Thanh Hoài