In bài viết

HDBank được tăng vốn điều lệ

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5458/NHNN-TTGSNH chấp thuận tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank).

22/08/2022 13:46
HDBank được tăng vốn điều lệ - Ảnh 1.

HDBank được tăng vốn điều lệ

Theo đó, NHNN chấp thuận việc HDBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.030.522.800.000 đồng (Bằng chữ: Năm ngàn không trăm ba mươi tỷ, năm trăm hai hai triệu, tám trăm ngàn đồng) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông HDBank thông qua tại Nghị quyết số 05/2022/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022, số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 và Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 18/7/2022.

HDBank thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành; HDBank chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, HDBank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài./.