In bài viết

Hệ số phát thải khí nhà kính áp dụng quy định nào?

(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Thị Thu Trang (Vĩnh Phúc) đang tìm hiểu về kiểm kê khí nhà kính theo Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT. Thông tư đề cập đến các hệ số: “NCVi, CCi, OFi and FEEL sử dụng giá trị mặc định có trong Phụ lục về hệ số phát thải khí nhà kính của Thông tư này".

29/04/2023 14:02

Bà Trang không thấy bất kỳ phụ lục nào có các giá trị mặc định đó, bà hỏi, các giá trị mặc định đó quy định ở đâu?

Trong Mục "2. Đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ việc thay thế phương tiện thu gom vận chuyển chất thải từ phương tiện sử dụng dầu diesel bằng phương tiện sử dụng dầu diesel sinh học" Phụ lục III.2, có thông số TTD (BDS): Tổng quãng đường vận chuyển của xe điện trong năm y (km).

Bà Trang hỏi, vì sao trong tính toán giảm phát thải khí nhà kính từ việc thay thế phương tiện sử dụng dầu diesel bằng diesel sinh học lại đo tổng quãng đường vận chuyển bằng xe điện?

Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các hệ số "NCVi, CCi, OFi", đây là các hệ số mà Việt Nam chưa có nghiên cứu về giá trị riêng đặc trưng quốc gia. Do đó, theo thông lệ quốc tế các hệ số này đề nghị áp dụng theo hệ số mặc định do Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cung cấp, cụ thể:

- Đối với hệ số Nhiệt trị thực của loại nhiên liệu i (NCVi): Tham khảo Bảng 1.2 Chương 1 Tập 2 Hướng dẫn IPCC phiên bản năm 2006;

- Đối với hệ số Hàm lượng các-bon của loại nhiên liệu i (CCi): Tham khảo Bảng 1.3 Chương 1 Tập 2 Hướng dẫn IPCC phiên bản năm 2006;

- Đối với hệ số Tốc độ oxy hóa các-bon của loại nhiên liệu i (OFi): Theo khuyến nghị của IPCC tại Mục 6.3 Chương 6 Tập 2 Hướng dẫn IPCC phiên bản năm 2006, giá trị áp dụng trong trường hợp không có thông tin cụ thể được áp dụng giá trị mặc định bằng "1".

Trong thời gian tới, nếu điều kiện cho phép các hệ số này sẽ được nghiên cứu, cập nhật và công bố giá trị riêng của quốc gia.

Đối với câu hỏi liên quan đến "Đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ việc thay thế phương tiện thu gom vận chuyển chất thải từ phương tiện sử dụng dầu diesel bằng phương tiện sử dụng dầu diesel sinh học": Đây là giá trị "Tổng quãng đường vận chuyển của phương tiện sử dụng dầu diesel sinh học trong năm y (km)".

Do lỗi trong quá trình biên tập, một số nội dung của Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT sẽ được xem xét sửa đổi trong thời gian tới.

Đăng Khôi