In bài viết

Hệ số thu nhập tăng thêm do đơn vị tự quy định?

(Chinhphu.vn) – Hệ số thu nhập tăng thêm của từng chức danh lãnh đạo đơn vị (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng) do đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

21/03/2019 16:20

Ông Giang Văn Tuấn (Đồng Nai) công tác tại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, thực hiện theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP.

Theo quy định, việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. Theo đó, hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị tối đa không quá hai lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.

Ông Tuấn hỏi, chức danh lãnh đạo đơn vị theo quy định này gồm những chức danh nào (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng)?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục số 1 Ban hành kèm theo Thông tư  số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, có quy định về chi bổ sung thu nhập cho người lao động:

“Đơn vị xây dựng phương án chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm cho từng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng theo nhiệm vụ, kết quả công việc được giao, nguồn thu đem lại cho đơn vị hoặc theo bình bầu A, B, C, hoặc theo hệ số lương hoặc phương án khác”.

Như vậy, hệ số thu nhập tăng thêm của từng chức danh lãnh đạo đơn vị (Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng) do đơn vị quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Chinhphu.vn