In bài viết

Hiểu thế nào là tương đương thời gian giữ chức danh nghề?

(Chinhphu.vn) - Năm 2009, bà Phan Thị Thảo (TPHCM) được hưởng lương theo mã ngạch 15a204. Năm 2013, bà tốt nghiệp đại học. Năm 2017, bà được chuyển sang chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (V07.03.08) cho đến nay.

01/08/2023 14:02

Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, điều kiện được xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II là giáo viên phải bảo đảm được thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Bà Phan Thị Thảo (TPHCM)  hỏi, "tương đương" theo quy định nêu trên được hiểu như thế nào? 

Hiện tại bà Thảo đủ tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng II, vậy thời gian tính tương đương của bà là từ khi bổ nhiệm mã ngạch 15a204 hay từ thời gian hưởng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III cũ (V07.03.08), hay từ khi được hưởng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới (V07.03.29)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Tiêu chuẩn về thời gian giữ hạng để được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II được quy định tại Điểm i Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Cụ thể như sau: "Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng".

Thời gian giữ hạng được xác định tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT. Cụ thể như sau: "Thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) hoặc giữ ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114) hoặc giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) hoặc giữ ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) được xác định là tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) từ thời điểm giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục 2019".

Như vậy, khi bà Phan Thị Thảo đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tiểu học theo Luật Giáo dục 2019 để đủ điều kiện bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), thì thời gian bà giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09), thời gian giữ ngạch giáo viên tiểu học (mã số 15.114), thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) và thời gian giữ ngạch giáo viên tiểu học chính (mã số 15a.204) mà bà đã giữ trước đó được xác định là tương đương với thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

Chinhphu.vn