In bài viết

Hình thức trả tiền thuê đất kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp

(Chinhphu.vn) - Bà Bùi Thị Ngọc Nga (Hà Nội) hỏi, hình thức trả tiền thuê đất được áp dụng đối với loại hình kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp là trả tiền thuê đất hàng năm hay trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê?

03/12/2020 08:02

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 149 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 149. Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này;

b) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 của Luật này”.

Đề nghị bà Nga nghiên cứu để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn