In bài viết

Hộ kinh doanh được hỗ trợ 3.000.000 đồng và không trừ vào thuế

(Chinhphu.vn) – Gia đình bà Trần Thị Thùy Duyên (Trà Vinh) kinh doanh quán phở nhưng đã tạm nghỉ do dịch COVID-19. Bà Duyên được biết về gói an sinh cho người lao động tự do nên sáng ngày 8/8/2021 bà đăng ký và được thông báo là gói an sinh sẽ được trừ vào thuế kinh doanh chứ không được cấp tiền mặt. Bà Duyên hỏi, như vậy có đúng không?

05/09/2021 09:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 10 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có nêu:

“Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/ hộ.”

Theo quy định tại Điều 35, 36 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, có nêu:

“Điều 35. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch OVID-19.

Điều 36. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

1. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh”.

Do đó, trường hợp hộ kinh doanh của bà Trần Thị Thùy Duyên, nếu đúng đối tượng, đủ điều kiện hỗ trợ, thì tiền hỗ trợ sẽ được chi hỗ trợ 1 lần cho hộ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh và số tiền hỗ trợ này không phải trừ vào thuế.

Chinhphu.vn