In bài viết

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện

(Chinhphu.vn) - Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Vân (Đồng Tháp) có 5 người thì 4 người là lao động tự do và 1 hộ kinh doanh phải nghỉ việc từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Bà Vân đã liên hệ với Phường và kê khai 5 lần nhưng vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nào. Bà Vân hỏi, gia đình bà có được hỗ trợ khó khăn không?

11/10/2021 15:02

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp trả lời như sau:

Qua thông tin bà nêu, gia đình bà có 4 lao động tự do và 1 hộ kinh doanh. Đối với lao động tự do bà không nêu công việc cụ thể nên chưa trả lời cụ thể cho bà. Đối với hộ kinh doanh, nếu có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và tạm ngưng hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, thì thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Chương IX, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Điều 35, 36, 37).

Điều 35. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 36. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

- Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Điều 37. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện

- Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

- Trong 3 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

- Trong 2 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

- Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong 2 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chinhphu.vn