In bài viết

Hồ sơ đề xuất tài chính thế nào là hợp lệ?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp hồ sơ đề xuất tài chính có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu không phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp thì được coi không hợp lệ.

02/03/2021 07:02

Tổ chuyên gia của ông Nguyễn Duy Thuật (Đắk Lắk) đang đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của gói thầu xây lắp (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ) và gặp tình huống như sau:

Hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu A có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu là 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu là 32 tỷ đồng.

Mặt khác, nhà thầu A có thư giảm giá ghi “Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu là 32 tỷ đồng”. Đồng thời, đề xuất với năng lực kinh nghiệm của cán bộ và đội ngũ công nhân lành nghề, thiết bị, cốp pha sẵn có và kết hợp sử dụng lao động địa phương nên đề xuất “Giá dự thầu sau giảm giá đã bao gồm chi phí dự phòng là 29 tỷ đồng”.

Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu A đề xuất giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu không phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu tổng hợp, đề xuất các giá dự thầu khác nhau.

Do đó, theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; Khoản 14.1, 14.2 Mục 14 Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; Điểm c Khoản 4.2 Mục 4 Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT; các nội dung ghi chú (2) của Đơn dự thầu tại Mẫu số 19 (a) Hồ sơ mời thầu thuộc Mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu A không hợp lệ.

Ông Thuật hỏi, tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính nêu trên có phù hợp không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu là có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Theo đó, trường hợp hồ sơ đề xuất tài chính có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu không phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp thì được coi không hợp lệ.

Chinhphu.vn