In bài viết

Hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua trong trường hợp nào?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Lâm (Bắc Ninh) hỏi, trường hợp bên mua bảo hiểm tử vong nhưng không được quyền lợi bảo hiểm (do điều khoản giới hạn rủi ro không thuộc phạm vi bảo hiểm) thì doanh nghiệp có phải thanh toán số phí bảo hiểm chưa sử dụng mà bên mua bảo hiểm đã đóng không?

01/02/2019 07:02

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Luật Kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Vì vậy việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm căn cứ vào quy định tại hợp đồng bảo hiểm.

Điểm d, Khoản 1, Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc từ chối bồi thường cho người được bảo hiểm trong trường hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm về chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau đây: Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Luật Kinh doanh bảo hiểm về hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Chinhphu.vn