In bài viết

Hoàn thiện Đề án hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn Thanh niên

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh Đề án "Hoàn thiện hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bảo đảm làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giúp thanh niên có lý tưởng sống cao đẹp, nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới".

15/01/2013 14:10

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Thông tin và Truyền thông cần làm rõ tầm quan trọng, sự cần thiết của việc xây dựng Đề án nêu trên; đánh giá thực trạng của hệ thống xuất bản và báo chí thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục truyền thông thời gian qua.

Đồng thời, bổ sung hoàn thiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án; các giải pháp về cơ chế chính sách cho hoạt động xuất bản cần phù hợp với Luật Xuất bản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Theo Phó Thủ tướng, Đề án cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Luôn chủ động đi đầu trong công tác tuyên truyền cho các đối tượng học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, nhi đồng.

Phương Hiển