In bài viết

Hoàn thiện Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020

(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020.

25/07/2012 18:03

Ảnh minh họa

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát lại số người mù chữ, phân loại theo đối tượng, địa bàn... để làm căn cứ cho việc đề xuất và áp dụng chính sách, giải pháp thích hợp.

Đồng thời, cần xác định rõ quan điểm xóa mù chữ là một nội dung quan trọng của xây dựng xã hội học tập, là trách nhiệm của toàn xã hội, từng người dân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; công tác tuyên truyền, vận động và tham gia thực hiện, đặc biệt các tổ chức, đoàn thể nhân dân là hết sức quan trọng.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần rà soát lại các đề xuất hỗ trợ cho người dạy, người học, tránh trùng lặp hoặc tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Đề cao, làm rõ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, nhất là Hội Khuyến học Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia thực hiện việc xóa mù chữ.

Dự thảo Đề án xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020 cần có ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về nguồn kinh phí thực hiện Đề án dự kiến từ Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010, sau đó hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2012 Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 để làm căn cứ cho việc phê duyệt và triển khai Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020 như một đề án thành phần.

Phương Hiển