In bài viết

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

12/12/2023 19:24
Hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã- Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 20/6/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 (Luật Hợp tác xã năm 2023). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Tại Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành Dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Luật Hợp tác xã năm 2023 đã có những bước cải cách đáng kể theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường bằng việc cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tăng cường "hậu kiểm", tạo sân chơi bình đẳng với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhằm xác định địa vị pháp lý của tổ hợp tác, đảm bảo sự bình đẳng như các tổ chức kinh tế khác, Luật đã bổ sung 01 chương riêng quy định về tổ hợp tác, trong đó quy định về nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của tổ hợp tác để thống nhất quản lý. Luật Hợp tác xã 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết một số quy định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm:

Khoản 3 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2023 giao Chính phủ quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh, trình tự, thủ tục, liên thông trong đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Khoản 2 Điều 44 Luật Hợp tác xã năm 2023 giao Chính phủ quy định về việc cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Khoản 3 Điều 47 Luật Hợp tác xã năm 2023 giao Chính phủ quy định hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;

Khoản 7 Điều 50 Luật Hợp tác xã năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Khoản 5 Điều 104 Luật Hợp tác xã năm 2023 giao Chính phủ quy định chi tiết việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật Hợp tác xã năm 2023, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 đồng thời khắc phục bất cập trong quy định pháp luật và hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển thì việc xây dựng Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là hết sức cần thiết.

Việc xây dựng Nghị định nhằm mục đích hướng dẫn, quy định chi tiết, đầy đủ các nội dung về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao tại Luật Hợp tác xã năm 2023 nhằm nhanh chóng đưa các quy định của Luật vào cuộc sống;

Bên cạnh đó, quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh đối với các đối tượng đặc thù quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành như Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP;

Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã theo hướng cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Khánh Linh