In bài viết

Học ngành nào được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình?

(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Trọng Hùng (Hà Giang) hỏi, kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành đào tạo địa kỹ thuật công trình giao thông có được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lĩnh vực khảo sát địa chất công trình hay không?

05/11/2023 07:02

Ông Hùng cũng muốn biết, "các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan" nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP bao gồm những chuyên ngành nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì kỹ sư địa kỹ thuật công trình giao thông thuộc chuyên môn phù hợp để cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình.

Các chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình đề nghị nghiên cứu tại các văn bản quy phạm pháp luật về danh mục giáo dục, đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ví dụ: Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học; Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 5/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT; Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng,…

Chinhphu.vn